2016-01-22
Co nowego w prawie pracy w 2016 roku?

W 2016 roku wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy zawierają niejasności, co zapowiada trudności w ich stosowaniu. Należy oczekiwać dalszych zmian, które umożliwią ich właściwą interpretację. Wiele jednak wskazuje, że w tym roku rewolucyjnych zmian będzie znacznie więcej. 

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Od 2 stycznia br. obwiązują nowe zasady dotyczące prawa do korzystania przez pracowników z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich ojcowskich i wychowawczych. Jednym z nowych rozwiązań jest możliwość wykorzystania przez rodziców nawet 16 tygodni urlopu rodzicielskiego do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Z kolei rodzice, którzy postanowią łączyć urlop rodzicielski z pracą dla swojego pracodawcy – w wymiarze nie wyższym niż połowa etatu – skorzystają z wydłużenia okresu takiego urlopu proporcjonalnie do wymiaru etatu, jednak nie dłużej niż do 65 tygodni (68 tygodni, w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka). W obu przypadkach pracownicy są objęci ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca może odmówić zgody na łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe ze względu na organizacje lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy pracodawca informuje pracownika na piśmie.              

Umowy o pracę na nowych zasadach

Od 22 lutego br. będą obowiązywać nowe zasady zawierania i wypowiadania umów o pracę na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Przekroczenie dopuszczalnego okresu zatrudnienia lub łącznej liczby umów prowadzi do uznania, że pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Powyższa zasada nie dotyczy umów, które zostały zawarte:

  • w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności
  • w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji
  • gdy obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy uzasadniają zawarcie danej umowy na czas określony w celu zaspokojenia rzeczywistego zapotrzebowania o charakterze okresowym i jest niezbędnie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy

W tym ostatnim przypadku pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy o pracę, wraz ze wskazaniem przyczyn jej zawarcia, w terminie pięciu dniu roboczych od dnia jej zawarcia. Wymienione umowy muszą określać cel lub okoliczności ich zawarcia, przez zamieszczenie informacji o przyczynach obiektywnie uzasadniających zawarcie takiej umowy.       

Umowy trwające w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą wymagać uzupełnienia ich w okresie trzech miesięcy następujących po tej dacie, czyli do 22 maja 2016 r., o informacje określające cel lub okoliczności zawarcia umowy, jeżeli zostały zawarte w wymienionych powyżej okolicznościach.

Dotychczasowy staż pracy u danego pracodawcy będzie liczony inaczej na potrzeby kwalifikacji umowy – zgodnie z zasadą 3/33, a inaczej na potrzeby określenia długości okresu wypowiedzenia. Przepisy wprowadzające nowelizację wyjaśniają sposób zaliczania stażu.

Co z okresem wypowiedzenia?

Zgodnie z nowymi przepisami okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony będzie taki sam,
jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony:

  • dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy
  • jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy
  • trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata

Ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny

Od 22 lutego br. będzie możliwe ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny, jeżeli jest on zatrudniony:

  • do wykonywania innej pracy 

lub

  • do wykonywania tej samej pracy po upływie co najmniej trzech lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę

Powyższym zagadnieniom poświęcone będą szkolenia, jakie poprowadzimy 27 stycznia i 16 lutego. Oba odbędą się w siedzibie naszej kancelarii. Zapraszamy do rejestracji!


Polecamy też naszą broszurę pt. Co nowego w prawie w 2016 roku. Jest to przegląd wybranych zmian w przepisach oraz ich skutków dla biznesu. Publikacja zawiera komentarze i analizy zebrane z punktu widzenia tego, co naszym zdaniem może być dla Państwa ważne w rozpoczętym właśnie roku. Staraliśmy się przedstawić zagadnienia z różnych obszarów prawa oraz te dotyczące wybranych sektorów. Mamy nadzieję, że zebrane informacje będą dla Państwa przydatne. 
Tu można pobrać broszurę>>>
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (31)nowelizacja (19)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)praca zdalna (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)cudzoziemcy (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2) (2)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)Ukraina (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)badanie trzeźwości pracowników (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)
więcej...