2022-10-28
Tytuły pobytowe przedłużone z mocy specustawy covidowej niedługo wygasną

Zezwolenia na pobyt czasowy i wizy krajowe ważne wyłącznie dzięki obowiązującym przepisom „covidowym” wkrótce stracą ważność. Urzędy wojewódzkie zostaną zasypane lawiną wniosków o wszczęcie postępowań legalizacyjnych na przełomie 2022/2023 roku. Przedsiębiorcy oraz obcokrajowcy już teraz muszą podjąć działania, aby uniknąć negatywnych konsekwencji z deportacją zatrudnianych cudzoziemców włącznie.

[EN below]

Nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, nad którą trwają obecnie prace, rząd planuje uchylić niemalże wszystkie przepisy specustawy covidowej przyznające cudzoziemcom szereg uprawnień w zakresie ich pobytu i pracy w Polsce, w tym w szczególności przedłużające ważność: zezwoleń na pobyt czasowy, kart pobytu oraz polskich wiz krajowych.

Przepis przedłużający termin na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy również ma zostać „skasowany”.

Powyższe oznacza, że zezwolenie na pobyt czasowy, którego data ważności upłynęłaby w okresie obowiązywania specustawy covidowej, lecz została przedłużona z mocy tej ustawy, wygaśnie z dniem wejścia w życie planowanych zmian. To samo dotyczy polskich wiz krajowych. Regulacja ta będzie mieć także zastosowanie do krótkoterminowych tytułów pobytowych (np. ruch bezwizowy, wizy Schengen, wizy krajowe państw Schengen, dokumenty pobytowe państw strefy Schengen), których ważność została wydłużona na mocy ustawy, a więc na podstawie których cudzoziemcy przebywali w Polsce najpóźniej w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Wyżej opisywane zmiany mają zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od wejścia w życie przepisów, co ma nastąpić w listopadzie lub grudniu 2022 roku. Biorąc pod uwagę prognozowany szybki termin wejścia w życie nowych przepisów oraz chroniczną niewydolność wojewodów w powyższym zakresie, cudzoziemcom zostało niewiele czasu na złożenie wniosków u udzielenie tytułów uprawniających do pobytu i do pracy.

W obliczu tak znaczących zmian, w pierwszej kolejności konieczna jest weryfikacja ważności dokumentów pobytowych zagranicznych pracowników już teraz, bez względu na przedłużenie ich z mocy prawa na podstawie specustawy covidowej.


Residence titles extended under the special covid-19 Act will soon expire

Temporary residence permits and national visas valid only due to the current "covid-19" regulations will soon expire. Voivodship offices will be overwhelmed with an avalanche of applications to initiate legalization proceedings on the breakthrough of 2022 and 2023. Entrepreneurs must take action now to avoid negative consequences including deportation of employed foreigners. 

With the amendment to the Act on Aid to Citizens of Ukraine, which is currently being worked on, the government plans to repeal almost all of the provisions of the special covid-19 Act granting foreigners a number of rights with regard to their stay and work in Poland, particularly including those extending the validity of temporary residence permits residence cards and Polish national visas. 

The provision extending the deadline for applying for a temporary residence permit is also to be "deleted."

The above means that a temporary residence permit, which validity would normally have expired but was extended under special covid-19 Act, will expire on the date the planned amendments come into effect. The same applies to Polish national visas. The regulation will also apply to short-term residence titles (e.g. visa-free travel, Schengen visas, national visas of Schengen countries, residence permits of Schengen countries) on the basis of which foreigners stayed in Poland at the latest on the date from which an epidemic emergency was first declared in connection with covid-19 infections, and which expired while special covid-19 Act is into force.

The changes will take effect 30 days after the regulations will enter into force, which is expected to be in November or December 2022. Taking into account quick entry into force of the new regulations, and the limited efficiency of Voivodes in proceeding with residence permit applications, foreigners will have little time left to submit applications for new residence and labor titles. 

In the face of such significant changes, as a first step, it is necessary to verify the validity of the residence permits of foreign workers now, regardless validity extension by law under the special covid-19 Act.  
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
Kodeks pracy (32)nowelizacja (20)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)dane osobowe (10)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)odpowiedzialność pracodawcy (4)zezwolenie na pracę (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)zatrudnianie cudzoziemców (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4) (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)Zezwolenie na pobyt (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)Prawo imigracyjne (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)praca zdalna (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)badanie trzeźwości pracowników (2) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)cudzoziemcy (2)Wizy (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)brexit (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)BYOD (2)molestowanie (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)praca w sobotę (1)praca tymczasowa (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)delegacja (1)ZUS (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)due diligence (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)regulamin pracy (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)umowa przedwstępna (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)elektroniczny papieros (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)list intencyjny (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Chambers & Partners (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)czas wolny (1)pracownik tymczasowy (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)Trybunał Konstytucyjny (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)wyjazd służbowy (1) (1)zakaz handlu (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1)Ukraina (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)weksel własny (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)renta (1)weksel (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)Proseed (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)ustawa kominowa (1)opracowania (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)minimalna stawka godzinowa (1)swobodny przepływ pracowników (1)urlop macierzyński (1)
więcej...