2020-03-26
Zestaw pytań i odpowiedzi dla pracodawców w związku z niektórymi aspektami epidemii COVID–19

Trzy dni na poinformowanie pracodawcy o odbyciu kwarantanny, praca zdalna oraz dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy w kontekście epidemii COVID-19. Przygotowaliśmy zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane przez pracodawców pytania - wg stanu na 25.03.2020 r.

Q1.     Jakie są obowiązki pracownika po przekroczeniu granicy i skierowaniu go na obowiązkową kwarantannę?

Pracownik powinien niezwłocznie poinformować pracodawcę o jej odbywaniu. Rozporządzenie wprowadzające stan epidemii[1] wskazuje, że pracodawcę należy powiadomić „zdalnie” za pośrednictwem systemów łączności. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby informację przekazać SMS-em lub mailem.

 Q2.     Jakie formalności spoczywają na pracowniku po zakończeniu kwarantanny?

Pracownik powinien pamiętać o wiążącym go trzydniowym terminie, liczonym od dnia zakończenia kwarantanny, na złożenie pracodawcy pisemnego oświadczenia potwierdzającego jej odbycie. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie ZUS. Analogicznie, informację w tym zakresie należy złożyć za pomocą środków komunikacji na odległość. Warto, aby pracodawca dopilnował tej powinności dla celów przyszłych rozliczeń, kontroli i obowiązków ewidencyjnych.

Q3.     Jakie zmiany przewiduje nowelizacja rozporządzenia wprowadzającego stan epidemii[2] w zakresie obowiązku kwarantanny?

Zmiana rozporządzenia powoduje, że dotychczas wyjęte spod tego obowiązku osoby wykonujące czynności zawodowe w Polsce lub w państwie sąsiednim od 27 marca 2020 r. będą musiały odbyć 14 dniową kwarantannę. Nowelizacja usuwa dotychczas istniejący wyjątek przewidziany dla tej grupy osób przemieszczających się.

Także od 27 marca 2020 r. pracownik przekraczający granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym może ubiegać się o wydanie zaświadczenia, które potwierdza podleganie obowiązkowej kwarantannie. Taki dokument wystawi właściwy organ inspekcji sanitarnej na wniosek pracownika.

Podsumowując, nowe przepisy wskazują, że osobami zwolnionymi spod obowiązku kwarantanny będą wyłącznie załogi statków morskich i powietrznych, kierowcy transportu międzynarodowego, żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa.

Należy pamiętać, że inspektor sanitarny właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby odbywającej kwarantannę może ją całkowicie zwolnić z obowiązku jej odbywania bądź skrócić jej 14-dniowy przebieg, o ile dostrzeże ku temu uzasadnioną podstawę.

Q4.     Czy można zobowiązać pracownika do wzięcia urlopu wypoczynkowego, jeżeli jest współlokatorem osoby, która wróciła z zagranicy po 15.03.2020 i w związku z tym odbywa kwarantannę?

Nie można zobowiązać do wykorzystania urlopu bieżącego. Jednakże jeśli pracownik jest zdolny do pracy, to można zlecić pracę zdalną lub udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego.

Q5.     Czy pracodawca ma obowiązek dostosować miejsce pracy pracownika do pracy zdalnej świadczonej z domu np. zapewniając lampy biurkowe, dodatkowy monitor i inne wyposażenie IT, a także opłacać lub partycypować w kosztach łączy internetowych (jeżeli te istniejące są zbyt wolne)?

Obecnie nie ma takiego obowiązku, ale byłaby to dobra praktyka. Ewentualne partycypowanie w opłatach lub kosztach warto skonsultować z doradcą podatkowym.

Q6.     Czy w procesie rekrutacji pracownika zagranicznego (obywatela UE) napotkamy przeszkody związane z zamknięciem granicy / kwarantanną przy wjeździe?

Taki pracownik będący obywatelem UE musi wykazać, że wykonuje pracę w Polsce (będzie potrzebował stosownego pisma od swojego pracodawcy). Po przekroczeniu granicy będzie podlegał kwarantannie.

Q7.     Czy pracodawca ma obowiązek dostarczenia środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych itd. w przypadku pracy zdalnej wykonywanej z domu?

Nie ma takiego obowiązku.

Q8.     Czy w procesie rekrutacji pracodawca może pytać, czy kandydat był za granicą, miał kontakt z kimś, kto wrócił z zagranicy, czy jest objęty kwarantanną? 

Tak, można o to pytać. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zastosowanie zasady proporcjonalności i minimalizacji danych jest tu szczególnie istotne. Pracodawca powinien wymagać informacji dotyczących zdrowia jedynie w zakresie, w jakim w jakim to niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 oraz z uwzględnieniem reguł wynikających z przepisów Kodeksu pracy.

Q9.     Czy pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę (lub czy pracodawca ma prawo pytać), gdzie dokładnie pracownik realizuje pracę zdalną?

Tak. Pracodawca wydaje polecenie wykonywania pracy w określonym miejscu, np. w domu pracownika. Pracownik nie może samowolnie tego miejsca zmieniać. Praca zdalna nie jest możliwa, jeżeli pracownik nie ma warunków w domu do pracy. Wówczas pracodawca może mu wskazać inne, wybrane przez siebie miejsce. Gdy nie ma takiej możliwości, pracodawca będzie mógł wymagać przychodzenia do pracy albo zwolni pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

 Q10.  Czy badanie temperatury przed wejściem do budynku byłoby niezgodne z prawem?

 Nie byłoby, jeśli jest uzasadnione okolicznościami w danym przypadku oraz następuje z uwzględnieniem reguł wynikających z przepisów Kodeksu pracy.[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491).

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 522).
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Blog zespołu prawa pracy polskiego biura Eversheds Sutherland. Piszemy o prawnych aspektach związanych z zatrudnieniem, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców. Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
na gruncie prawa pracy. 

O autorach
Poznaj inne nasze serwisy

Blog W ramach regulacji
Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl

Ostatnie komentarze
Archiwum
2022
Tagi
Kodeks pracy (32)nowelizacja (20)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (12)orzecznictwo (11)
orzecznictwo SN (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)dane osobowe (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)COVID-19 (8)whistleblowing (7)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)sygnaliści (6)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)urlop rodzicielski (5)urlopy macierzyńskie (5)bhp (5)sąd pracy (5)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)ochrona danych osobowych (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)dopuszczenie do pracy (4)zakaz konkurencji (4)delegowanie (4)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)praca zdalna (3)przejście zakładu pracy (3)monitoring pracowników (3)RODO (3)dni wolne od pracy (3) (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)dieta (2)zatrudnianie cudzoziemców (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)cudzoziemcy (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)dokumentacja pracownicza (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)brexit (2)BYOD (2)skierowanie na badania wstępne (2)molestowanie (2)przekazywanie danych osobowych (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)powrót do pracy po długiej nieobecność (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)pracownik-żołnierz (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zezwolenie na pracę (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)szczepienia COVID-19 (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)mobbing (1)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Chambers & Partners (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)Kontrakty Kupidyna (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)Nowelizacja KPC (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)służba wojskowa (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)Ukraina (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)certyfikaty covidowe (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)związki uczuciowe w pracy (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)Przywrócenie do pracy (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)badanie trzeźwości pracowników (1)
więcej...