2015-05-25
Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiocie zakazu konkurencji po przejściu zakładu pracy

W ostatnich miesiącach Sąd Najwyższy wydał dwa orzeczenia, w których odniósł się do kwestii obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 k.p., a mianowicie wyrok z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. akt I PK 123/14) oraz uchwała z dnia 6 maja 2015 r. (sygn. akt III PZP 2/15). W obu orzeczeniach Sąd Najwyższy orzekł, że art. 231§ 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą. W pierwszej ze spraw Sąd Najwyższy sporządził już pisemne uzasadnienie, warto więc przeanalizować zawartą w nim argumentację.

Sprawa rozpatrywana w postępowaniu o sygn. I PK 123/14 dotyczyła sytuacji, w której nastąpiło przejście zakładu pracy, a co za tym idzie - pracownika, z którym poprzedni pracodawca zawarł umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. W toku postępowania kwestią sporną był m.in. fakt, czy nowy pracodawca jest tą umową związany.

Powódka była związana zakazem konkurencji po ustaniu stosunku pracy na podstawie klauzuli antykonkurencyjnej, zawartej w jej umowie o pracę. W wyniku przejścia zakładu pracy, w którym zatrudniona była powódka, w jej stosunek pracy wstąpił nowy pracodawca. W wyniku rozwiązania umowy o pracę powódka żądała wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji od nowego pracodawcy, który odmówił wypłaty świadczenia.

Rozpoznające sprawę Sądy obu instancji uznały, że umowa o zakazie konkurencji trwała nadal, mimo przejścia zakładu pracy, a stroną umowy stawał się nowy pracodawca. Powódce zostało zasądzone odszkodowanie. Sąd Najwyższy, po przeanalizowaniu sprawy, nie zgodził się z przedstawioną argumentacją.

Sąd Najwyższy stwierdził, że błędne jest przyjęcie, że zobowiązania wynikające z umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy wiążą nowego pracodawcę, który przejął zakład pracy. Na wstępie Sąd Najwyższy zauważył, że przejście zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. powoduje wstąpienie nowego pracodawcy w istniejący stosunek pracy, lecz nie w ogół stosunków prawnych łączących pracodawcę i pracownika.

W związku z powyższym, Sąd Najwyższy przeanalizował charakter prawny umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, uznając (zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2009 r., sygn. akt II PK 206/83), że umowa taka jest umową z pogranicza prawa pracy i prawa cywilnego, w związku z czym nie można przyjąć, że jest umową stricte z zakresu prawa pracy.

Sąd Najwyższy stwierdził, że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest elementem stosunku pracy, który podlega regulacji art. 231 k.p., a zobowiązanie do wypłaty odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej nie przechodzi na nowego pracodawcę.

Jednocześnie, Sąd Najwyższy krytycznie odniósł się do orzeczenia z dnia 11 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 96/04), w którym Sąd stwierdził, że prawa i obowiązki wynikające z umowy o zakazie konkurencji są objęte dyspozycją art. 231 k.p. i przechodzą na nowego pracodawcę. Sąd Najwyższy uznał, że powyższemu stwierdzeniu nie towarzyszyła jakakolwiek argumentacja i że nie podziela stanowiska zawartego w cytowanym orzeczeniu.

Niestety, Sąd Najwyższy nie wyjaśnił co dzieje się z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy. Pozostaje mieć nadzieję, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w kolejnych orzeczeniach, jednak moim zdaniem można pokusić się o stwierdzenie, że umowa taka, co do zasady, będzie dalej obowiązywać dotychczasowego pracodawcę i pracownika.
Dodaj komentarz
Nick/Pseudonim
WWW
Treść
Subskrybuj

Powiadamiaj mnie o nowych komentarzach do tego artykułu
E-mail (ukryty)


Bądź na bieżąco

Możesz zaprenumerować ten blog. Wpisz adres e-mail, a powiadomienie o nowym wpisie dostaniesz na swoją skrzynkę. 


O serwisie

Omawiamy obowiązujące przepisy prawa pracy, orzecznictwo oraz interpretacje wydane przez Państwową Inspekcję Pracy i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Śledzimy planowane zmiany przepisów
i odnosimy się do aktualnych problemów
z dziedziny prawa pracy.

Poznaj inne nasze serwisy

Blog EuroZamowienia.pl
Blog IPwSieci.pl
Blog PrawoMówni.pl
Blog PrzepisNaEnergetyke.pl
Blog LepszaTaktyka.pl

Polecamy

Korzystanie z social media
w pracy


Poznaj podejście europejskich
firm do aktywności pracowników
w internecie. Więcej 

O autorach
Ostatnie komentarze
Archiwum
Tagi
Kodeks pracy (30)nowelizacja (18)umowa o pracę (13)obowiązki pracodawcy (11)orzecznictwo SN (11)
orzecznictwo (11)Legal Alert (9)wypowiedzenie umowy o pracę (9)rozwiązanie umowy o pracę (9)okres wypowiedzenia (7)prawo UE (7)czas pracy (7)umowa na czas określony (7)uprawnienia związane z rodzicielstwem (6)dane osobowe (6)dyskryminacja (6)urlop wychowawczy (6)ochrona interesów pracodawcy (6)artykuły prasowe (6)urlopy macierzyńskie (5)sąd pracy (5)urlop rodzicielski (5)Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (4)dodatkowy urlop macierzyński (4)zakaz konkurencji (4)bhp (4)odpowiedzialność pracodawcy (4)odpowiedzialność pracownika (4)ubezpieczenia społeczne (4)odszkodowanie (4)minimalne warunki zatrudnienia (4)ochrona danych osobowych (3)naruszenie obowiązków przez pracownika (3)dopuszczenie do pracy (3)zmiana pracodawcy (3)składki ZUS (3)przejście zakładu pracy (3)delegowanie (3)dni wolne od pracy (3)zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (3)rozkład czasu pracy (3)rekrutacja (3)urlop wypoczynkowy (3)niezdolność do pracy (3)whistleblowing (3)sygnaliści (3)przejęcie pracowników (3)bezpieczne i higieniczne warunki pracy (2)dieta (2)wstępne badania lekarskie (2)podróż służbowa (2)związki zawodowe (2)praca w niedziele i święta (2)elektroniczne zwolnienie lekarskie (2)odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp (2)zwolnienia grupowe (2)okres rozliczeniowy (2)porozumienie (2)zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2)wypadek przy pracy (2)świadectwo pracy (2)elastyczne formy zatrudnienia (2)Ustawa o jawności życia publicznego (2)dbanie o dobro zakładu pracy (2)BYOD (2)monitoring pracowników (2)skierowanie na badania wstępne (2)przekazywanie danych osobowych (2)RODO (2)zasiłek macierzyński (2)terminy (2)naruszenie przepisów bhp (2)badania kontrolne (2)uprawnienia pracodawcy (2)odpowiedzialność za wypadek przy pracy (2)ruchomy czas pracy (2)okres zasiłkowy (2)urlop bezpłatny (2)bring your own device (2)kontrakt menadżerski (2)list intencyjny (1)urlop macierzyński członka najbliższej rodziny (1) (1)Chambers & Partners (1)zatrudnianie cudzoziemców (1)nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu (1)Background screening (1)podział urlopu macierzyńskiego (1)Przetwarzanie danych osobowych pracowników (1)cudzoziemcy (1)czas wolny (1)potwierdzanie warunków (1)praca zmianowa (1)Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (1)pracownik tymczasowy (1)pokemongo (1)outsourcing (1)kary porządkowe (1)ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (1) (1)Trybunał Konstytucyjny (1)wyjazd służbowy (1)ochrona przedemerytalna (1)obowiązki osoby kierującej pracownikami (1)skierowanie na badania kontrolne (1) (1)zakaz handlu (1)dokumentacja pracownicza (1)weksel własny (1)dokumentacja dotycząca pracy delegowanych pracowników (1)compliance (1)zasiłek chorobowy (1)działalność gospodarcza (1)Zatrudnienie członka zarządu (1)renta (1)weksel (1)osoba upoważniona do kontaktu z PIP (1)Proseed (1)Wynagrodzenie członka zarządu (1)pracownicy mobilni (1)oferta (1)nowe obowiązki pracodawców zagranicznych (1) (1)opracowania (1)ustawa kominowa (1)Employment Law in Europe (1)zagraniczna podróż służbowa (1)istotne elementy umowy o pracę (1)urlop macierzyński ojca (1)swobodny przepływ pracowników (1)minimalna stawka godzinowa (1)urlop macierzyński (1)praca w sobotę (1)prace wzbronione kobietom (1)centra usług (1)siedem dni na doręczenie zwolnienia lekarskiego (1)praca tymczasowa (1)pokemon (1)delegacja (1)Indywidualne rachunki składkowe (1)powrót do pracy po długiej nieobecność (1) (1)ZUS (1)due diligence (1)obniżenie wieku emerytalnego (1)odpowiedzialność solidarna wykonawcy i podwykonawcy (1)Pracownicze Plany Kapitałowe (1)leasing pracowniczy (1)ustawa wypadkowa (1)regulamin pracy (1)zadośćuczynienie za krzywdę (1)referencje (1)oświadczenie dotyczące delegowania pracownika (1)Opodatkowanie dochodów (1)umowa przedwstępna (1)warunki zatrudnienia pracowników delegowanych (1)elektroniczny papieros (1)wynagrodzenia managerów (1)
więcej...